Vyhodnocení dotazníkového šetření v ZŠ

V

Vážení rodiče,

v dubnu 2019 jsme provedli vlastní hodnocení naší základní školy, ve kterém se zaměřujeme na zhodnocení školního vzdělávacího programu, podmínek vzdělávání, průběhu a výsledků vzdělávání. Toto zhodnocení má sloužit jako podklad pro práci v dalším školním roce. Proto jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na  naší základní školu. Nyní Vám přinášíme výsledky těchto zjištění. Pokud z Vašich odpovědí v dotazníku vyplynula nějaká otázka, budu na ni nyní reagovat. K dotazníku se vyjádřilo celkem 23 rodičů.

Za váš čas a připomínky moc děkujeme .

Zde je vyhodnocení dotazníku.

1. Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle Vás pozitivní?

a) určitě ano    18                                                               

b) spíše ano           3                                                          

c) nevím, nedokážu posoudit 2

d) spíše ne 0

e) rozhodně ne 0

Z odpovědí vyplynulo, že rodiče se při návštěvě školy cítí dobře a považují atmosféru školy za pozitivní

2. Máte dostatek informací o dění ve škole?

a) ano, mám  18                                                                 

b) ne, nemám      4          

c) nevím                 1                                                       

Většina rodičů má dostatek informací o dění ve šlole .

3. Můžete jako rodič  kdykoliv konzultovat s učiteli záležitosti týkající se Vašeho dítěte?

a) určitě ano     21                                                           

b) spíše ano  2

c) ani ano ani ne 0

d) spíše ne 0

e) rozhodně ne 0

 Všichni shodně odpovídali, že se mohou na učitele kdykoli obrátit a konzultovat s nimi záležitosti , které se týkají jejich dětí.

4. Upřednostnil(a) byste slovní hodnocení před klasickým známkováním?

a) ano – rozhodně upřednostnil(a)     4         

b) spíše ano      1                                                          

c) nevím, nejsem rozhodnut(a)         6                             

d) spíše ne                     12                                               

e) ne – jsem rozhodně proti slovnímu hodnocení

 Většina rodičů upřednostňuje klasické známkování . Slovní hodnocení mají žáci s IVP.

5. Jaký máte pocit z jednání s pracovníky školy?

a) velmi kladný     18                                           

b) spíše kladný      4                                            

c) nevím 1

d) spíše záporný 0

e) velmi záporný 0

 Velice pozitivní hodnocení hodnocení ze strany rodičů. Spokojeni jsou všichni rodiče.

6. Mají učitelé důvěru Vašeho dítěte (Vašich dětí)?

a) rozhodně ano   17                                            

b) spíše ano       4                                               

c) nevím         2                                                     

d) spíše ne 0

e) rozhodně ne 0

 Rodiče uvádějí, že děti mají důvěru k učitelům.

7. Dává, podle Vás, úroveň výuky na škole dětem pevné základy pro další vzdělávání?

a) určitě dává      14                                               

b) spíše dává        5                                            

c) nevím, nedokážu posoudit      4                    

d) spíše nedává 0

e) rozhodně nedává 0

 Rodiče se domnívají, že výuka na škole je velmi dobrá.

8. Jsou požadavky na znalosti úměrné schopnostem Vašeho dítěte?

a) ano, jsou úměrné       21                                                                 

b) nevím           2                                                                               

c) ne, požadavky na mé dítě by měly být vyšší    0

d) ne, požadavky na mé dítě by měly být nižší (je přetěžováno)    0

Požadavky na znalosti jsou zcela úměrné.

9. Zkuste, prosím, vyjádřit „známkou“ jako ve škole úroveň

následujících položek. (1 – velmi spokojen(a), 2 – spíše

spokojen(a), 3 – průměr, 4 – spíše nespokojen(a), 5 – velmi

nespokojen(a),0 – nevím, nedokážu posoudit)

● vedení školy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0     průměrná známka je 1,4.- výborné hodnocení            

● školní družina 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0     průměrná známka je 1,2.- výborné hodnocení hodnocení                             

● stravování 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0        průměrná známka je 1,5.- velmi dobré hodnocení hodnocení                                                           

● učební pomůcky 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0    rodiče jsou s pomůckami spokojeni                    

● vzhled učeben 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0       rodiče jsou se vzhledem učeben velmi spokojeni                           

● kulturní program školy (besídky, vystoupení pro rodiče atd.)1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0

                         17 rodičů známkovalo 1, 2 rodiče 2 a tři rodiče 3

Většině rodičů se kulturní akce, které škola připravuje velmi líbí.                                                                             

● aktivity mimo školu (exkurze, výlety atd.) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0

              19 rodičů oznámkovalo 1. Rodiče jsou spokojeni se školními aktivitami, které škola pořádá.                                                                                      

10. Zvyšuje se, dle Vašeho pohledu, celková úroveň této školy?

a) ano, zvyšuje      10                                        

b) ne, úroveň se mi zdá stejná       11         

c) ne, úroveň spíše klesá 0

d) nedokážu posoudit                2                

 Z velmi kladného hodnocení ze strany rodičů vyplývá, že jsou spokojeni s ůrovní školy.

11. Myslíte si, že přilehlé okolí školy a zahrada školy je dostatečně využita pro

potřeby školy?

a) rozhodně ano     11                                      

b) spíše ano              9                                  

c) nevím            2                                                                   

d) spíše ne            1                                                                  

e) rozhodně ne 0

20 rodičů je spokojeno s využitím školní zahrady.

V této části dotazníku se můžete rozepsat.

Chtěli byste se aktivně zapojit do dění školy ? Jakým způsobem?

5 rodičů se nabídlo, že pomohou, s čím bude potřeba. Jeden rodič nabízí i pomocné natěračské práce. Rodiče se ochotně zapojí i při výpomoci na školních výletech.

Děkujeme za vaši nabídnutou pomoc. Moc si toho vážíme.

Co se dá ve škole vylepšit ?

18 rodičů napsalo, že je vše v pořádku. Pět rodičů navrhuje , aby na školní zahradě bylo více herních venkovních prvků a ve škole nové lavice.

Děkujeme za podněty. Vše se odvíjí od finančních možností školy . Škola se bude snažit vyhovět a zpříjemnit dětem pobyt na školní zahradě novými hracími prvky. Je v našem zájmu vytvářet příjemné a podnětné prostředí, ve kterém se nám všem bude líbit. Věříme, že se nám to daří.

Děkujeme všem, kteří si dali práci s vyplněním dotazníku a vyjádřili tak pro nás velmi cenné připomínky.

Vaše názory náležitě využijeme a budou zapracovány do autoevaluace školy .

Mgr. Dana Arafa, ředitelka školy