informace k otevření školy od 25.května 2020

Vážení rodiče,

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ ve škole. Na základě tohoto usnesení nabízí naše škola možnost žákům 1. – 5. ročníku docházet do školy za účelem vzdělávacích aktivit.

Informace k vzdělávacím aktivitám od 25.5.2020

 • Vzdělávací aktivity budou organizovány od 25. května 2020 
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední vzdělávací aktivity od 8:40 do 11:15 hodin a odpolední zájmové aktivity od 11:15 do 14:30 hodin. Žáka bude možné vyzvednout z odpolední aktivity dříve.
 • Odpolední zájmové aktivity jsou z organizačních důvodů určeny pouze žákům, kteří jsou ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 zapsaní do školní družiny a mají zaměstnané rodiče.
 • Vzdělávací aktivity se budou realizovat ve skupinách s maximálním počtem 15 žáků.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky jedné třídy, ale i žáky různých tříd a různých ročníků.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od umožnění přítomnosti žáků ve škole do 26. června 2020.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než k 25. květnu 2020.
 • Vzdělávací aktivity v jednotlivých skupinách budou dle organizačních a personálních možností zajišťovány pedagogickými pracovníky školy. Pedagogickými pracovníky školy jsou učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé. Bohužel není možné dopředu stanovit, s kterou skupinou bude pracovat konkrétní pedagogický pracovník.
 • Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žáci mají možnost využít nabídky školního stravování. Pokud bude zájem o využití stravování, kontaktujte, prosím, vedoucí stravování nejpozději do 18.5.2020.

 Zapojení žáka do vzdělávacích aktivit

 • Žádáme zákonné zástupce, aby se závazně vyjádřili do pondělí 18. 5. 2020 .
 • V případě zájmu o docházku svého dítěte do školy je nutné, aby zákonný zástupce uvedl, zda se dítě bude účastnit pouze dopolední aktivity, nebo v případě žáků zapsaných do ŠD, i do odpolední aktivity.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. I v případě, že nepřítomnost žáka bude kratší než 3 dny, doloží zákonný zástupce důvod této nepřítomnosti. Absence se nezapočítává do celkové absence žáka za pololetí uváděné na vysvědčení.
 • Při prvním vstupu žáka do školy bude nutné předložit čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem žáka, které obsahuje:
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.),
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Čestné prohlášení bylo všem zákonným zástupcům předáno .Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili uvedené rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách zcela zodpovědně.

Vymezení bezpečnostních a hygienických pravidel při pobytu v prostorách
a okolí školy v době od 25. května 2020 do konce školního roku 2019/2020
( 26.6.2020)

 • Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. Osobám, které doprovázejí žáky do školy, je vstup do budovy školy zakázán.
 • Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola je oprávněna vymezit prostor, kde se budou žáci pohybovat. Mimo vymezený prostor bude pohyb žáků zakázán.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem
  k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny.

Cesta do školy, ze školy a pohyb před školou:

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí podle těchto principů:
  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
  • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Školu budou žáci opouštět se svolením pedagogického pracovníka.

Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly:

 • Ve třídách a v prostorách školy bude zajištěn volný přístup k desinfekci.
 • Úklid bude probíhat se zvýšenou intenzitou a pozorností na riziková místa.

Školní stravování:

 • Žáci budou mít možnost školního stravování ve školní jídelně na odloučeném pracovišti MŠ.
 • V případě zájmu o stravování žáka je nutné kontaktovat kancelář Školní jídelny na telefonním čísle 482 343 061 ( paní Belohorcová)
 • Žáci jsou povinni v prostorách jídelny dodržovat stanovená hygienická pravidla pro dané pracoviště.
 • Roušky mohou žáci odložit pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

Podezření na možné příznaky COVID – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.