Zápis ZŠ

Základní škola a mateřská škola Bulovka si dovoluje pozvat předškoláky a jejich rodiče

k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

dne 4. dubna 2023 od 13 hodin do 16:30 hodin. 

Zápis bude probíhat prezenční formou v budově ZŠ Bulovka.

S sebou si doneste:

 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zák. zástupce
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, doporučujeme:

 • Přijít k zápisu, tedy přihlásit dítě do školy.
 • O odklad můžete žádat až do 31. května 2023.
 • K žádosti o odklad musíte přiložit doporučující zprávy:
  Krajské pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně-pedagogického centra,
  2. Zprávu odborného lékaře (dětský lékař, klinický psycholog nebo jiný odborný lékař).

Děti, které byly u zápisu v dubnu 2022, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky, znovu k zápisu nemusí. Jsou již zapsané. Je ale nutné, aby rodiče (zák. zástupci) potvrdili jejich nástup. Budeme moc rádi, když i tyto děti přijdou do školy ukázat, co všechno již umí.

Kritéria pro přijetí dítěte:

 • Splnění podmínek daných školským zákonem (č. 561/2004).
 • Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.

 

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno pod evidenčním číslem dítěte (naleznete na pozvánce) na webových stránkách školy a na vstupních dveřích ZŠ Bulovka. Vytištěné rozhodnutí o přijetí Vám předáme později.

 

Mgr. Bc. Michaela Plačková ředitelka školy                                       Dne: 1. března 2023