administrator's posts

76 posts

Vyhodnocení dotazníkového šetření v ZŠ

V Vážení rodiče, v dubnu 2019 jsme provedli vlastní hodnocení naší základní školy, ve kterém se zaměřujeme na zhodnocení školního vzdělávacího programu, podmínek vzdělávání, průběhu a výsledků vzdělávání. Toto zhodnocení má sloužit jako podklad pro práci v dalším školním roce. Proto jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na  naší základní školu. Nyní Vám přinášíme výsledky těchto zjištění. Pokud z Vašich odpovědí v dotazníku vyplynula nějaká otázka, budu na ni nyní reagovat. K dotazníku se vyjádřilo celkem 23 rodičů. Za váš čas a připomínky moc děkujeme . Zde je vyhodnocení dotazníku. 1. Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle Vás pozitivní? a) určitě ano    18                                                                b) spíše ano           3                                                           c) nevím, nedokážu posoudit 2 d) spíše ne 0 e) rozhodně ne 0 Z odpovědí vyplynulo, že rodiče se při návštěvě školy cítí dobře a považují atmosféru školy za pozitivní 2. Máte dostatek informací o dění ve škole? a) ano, mám  18                                                                  b) ne, nemám      4           c) nevím                 1                                                        Většina rodičů má dostatek informací o dění ve šlole . 3. Můžete jako rodič  kdykoliv konzultovat s učiteli záležitosti týkající se Vašeho dítěte? a) určitě ano     21                                                            b) spíše ano  2 c) ani ano ani ne 0 d) spíše ne 0 e) rozhodně ne 0  Všichni shodně odpovídali, že se mohou na učitele kdykoli obrátit a konzultovat s nimi záležitosti , které se týkají jejich dětí. 4. Upřednostnil(a) byste slovní hodnocení před klasickým známkováním? a) ano – rozhodně upřednostnil(a)     4          b) spíše ano      1                                                           c) […]

Čtěte více ...

Vyhodnocení dotazníkového šetření v MŠ

Vážení rodiče, v březnu 2019 jsme provedli vlastní hodnocení naší mateřské školy, ve kterém se zaměřujeme na zhodnocení školního vzdělávacího programu, podmínek vzdělávání, průběhu a výsledků vzdělávání. Toto zhodnocení má sloužit jako podklad pro práci v dalším školním roce. Proto jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na provoz a práci v naší MŠ. Nyní Vám přinášíme výsledky těchto zjištění. Pokud z Vašich odpovědí v dotazníku vyplynula nějaká otázka, budu na ni nyní reagovat. Vyjádřilo se celkem 13 rodičů. Zde jsou výsledky vyhodnocení vašich odpovědí. 1,. Jste seznámeni se vzdělávácím programem MŠ? ANO – 13 – NE – 0 Všichni rodiče jsou seznámeni. 2. Jste spokojeni s nabídkou akcí mateřské školy ? ANO- 12 – NE- 1 Téměř všichni rodiče jsou spokojeni s nabídkou akcí. 3. Jak hodnotíte budovu MŠ – Interiér x exteriér? (1 výborně – 9 , 2 -1, 3 – 1, 4-1, 5-1 75 % rodičů je spokojeno 4. Jste dostatečně informáni o všem, co se v MŠ odehrává či plánuje? ANO – 10 – NE – 0 částečně – 3 Částečně – rodiče dostávají informace jen od jedné učitelky. 5. Jste spokojeni s přístupem učitelek k Vašemu dítěti? (1 výborně – 5 nedostačující ) 1 – 6 3-1 5-2 částečně 4 Částečně – 4 rodiče se vyjádřili, že jsou spokojeni pouze s mladší učitelkou, 2 rodiče jsou nespokojeni zcela . Spokojenost rodičů je průměrná a vyjadřují se k řešení , která by vedla k vylepšení situace – nahradit učitelku . 6. […]

Čtěte více ...

Pedagogický sbor

Zřizovatel: Obec Bulovka ( IČO: 262 692), Bulovka 101, 46401 Frýdlant Škola vyučuje ve všech pěti ročnících podle školního vzdělávacího programu “Vesele do školy, vesele ze školy”. Pedagogický sbor ZŠ: Mgr. Dana  Arafa – ředitelka školyMgr. Věra Trenčanová – učitelka 1. stupně                                            Bc. Michaela Plačková – učitelka 1. stupně                                                    Petra Novotná – vychovatelka – ŠD Anna Židuliaková – asistentka pedagoga Jarmila Nováková – asistentka pedagoga Pedagogický sbor MŠ:  Štěpán Černý – učitel MŠ                                  Věra Dvorská – vedoucí učitelka MŠ Ostatní zaměstnanci školy: Romana Rehák Belohorcová – vedoucí školního stravování + školnice MŠ        Lucie Hlubučková  – kuchařka Jarmila Novotná – školnice ZŠ Další zaměstnanci: Jana Potenská  – pomocná kuchařka ( zaměstnanec OÚ)

Čtěte více ...

Hurá do školy…….

Školství je součást vzdělávacího systému zajišťující výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Zahrnuje soustavu škol a školských zařízení a lidské zdroje, tj. subjekty, které vzdělávání a výchovu přímo realizují – učitelé, nebo se podílejí na podpůrných službách školám a školským zařízením – školští pracovníci, a subjekty vzdělávané a vychovávané – žáci, studenti, svěřenci.[1] Slovník spisovného jazyka českého uvádí, že školství je organizace a systém školní výchovy, školy jako celku.[2] V různých zemích světa dochází díky globálnímu propojování a dosažitelnosti informací a rychlosti komunikace k usměrňování vývoje vlastního školství a stále častěji bývají využívány poznatky o vývoji vzdělávacích systémů v jiných zemích.[3] Aktuálně se školství ve světě ubírá směrem k začlenění školství jakožto součást veřejných služeb. Současně s tím je však nutné respektovat jedinečnost, odlišnost a specifičnost školských systémů v jednotlivých zemích. Mnoho zemí si je podobných v oblastech ekonomiky nebo organizace státu a přesto mají školské systémy velmi odlišné. Je to důsledkem rozdílného vývoje v oblastech historie, kultury, náboženství nebo například tradic. Příkladem skandinávské země zahajují školní docházku v 7 letech žáka.[3]

Čtěte více ...

Mohlo by vás zajímat…..

Povinná školní docházka je zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců děti příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz potřebných školních zařízení. Bezplatné povinné základní vzdělání ustanovila jako jedno z lidských práv v roce 1948 také Všeobecná deklarace lidských práv . Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku roku 1592 protestanské vévodství Pfalz-Zweibrücken (na území dnešního Německa). Na českém území, tehdy souč. habsburské monarchie, byly základy školní docházky položeny za vlády Marie Terezie roku 1774. Povinnou školní docházku pak uvedl do praxe říšský školský zákon z roku 1869. V současné době upravuje povinnou školní docházku v České republice zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), který vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání. Podle tohoto zákona je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.[1]

Čtěte více ...