O nás

Charakteristika naší  malotřídní školy a její výhody

Základní škola  ( IZO: 102 217 947 ), kapacita  54 žáků ( 1.-5. ročník)

Učitelky:

  • Mgr. Bc. Michaela Plačková
  • Mgr. Věra Trenčanová
  • Mgr. Anna Židuliaková
  • Bc. Pavla Francová

Vychovatelka ŠD:

  • Petra Novotná

Asistentky pedagoga:

  • Jitka Krošláková
  • Barbora Ryšavá
  • Jarmila Nováková

Školnice:

  • Jarmila Novotná

Ředitelka:

  • Mgr. Bc. Michaela Plačková

 

Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle Školního vzdělávacího programu: „Vesele do školy, vesele ze školy.“

Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání.

Je důležité se nad touto otázkou zamyslet, protože každému rodiči záleží, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytováno vzdělávání v té nejlepší formě a kvalitě.

Rodiče mají plné právo rozhodnout a vybrat školu, na kterou své dítě přihlásí. Pro lepší představu o výuce na malotřídní škole zde uvedeme stručnou charakteristiku, která může rodičům posloužit jako vodítko při rozhodování o výběru školy.

Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější (v naší malotřídní škole je průměrný počet žáků na třídu 10 dětí, v klasické základní škole 25-30 žáků).

V malotřídní škole je praktikován způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy. Toto je pro mnoho rodičů největší a nepřekonatelný problém, protože sami si dost dobře nedokáží představit, jak to funguje.

Většina odborníků z řad pedagogů ale právě tento odlišný způsob výuky hodnotí jako největší přednost malotřídních škol. V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci.

Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby od učitele a informaci o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt a interakci s žáky – je schopen mnohem většího individuálního přístupu (to se týká hlavně nadprůměrně nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).

Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe. Žáci v malotřídní škole získávají a zpracovávají velké množství informací nejen od učitele, ale také při spojení tříd od starších spolužáků (nové učivo vyššího ročníku) nebo od mladších spolužáků (opakují si učivo předešlých let).

Často pak dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi ukázalo jako velmi efektivní – ani učitel se nedokáže myšlení dětí někdy natolik přiblížit jako děti samy.

Způsob výuky malotřídní školy je tedy významně spojen s budováním samostatnosti žáků a efektivnosti zpracování informací. Je prokázáno, že děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky.

Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou frontální výuky. Nejlépe je totiž pochopí formou nápodoby nebo když se do těchto situací samy dostanou.

 

Malotřídní škola v Bulovce je školou, kde se snažíme vyvážit výuku spojených ročníků s výukou samostatných hodin. Samostatným ročníkem je u nás vždy 1. třída, která i když má menší počet žáků než by měla průměrně mít, vyučujeme ji ve všech předmětech samostatně.

Velký podíl samostatných hodin mají také český jazyk, anglický jazyk nebo matematika.  Spojujeme pouze  výtvarné, hudební, pracovní a tělesné výchovy, protože větší počet dětí je v těchto předmětech spíše ku prospěchu (hraní her, skupinová práce, projektová výuka, atd.).

Ve velkých městech   už začínají rodiče chápat význam „malé školy“ a vozí své děti často až na druhý konec města, jen aby bylo dítě v menším kolektivu a byla mu poskytnuta co největší individuální podpora.

Teď je na čase, aby tuto výhodu pocítili i rodiče dětí v menších obcích a proměnili ji ve svůj benefit. Malotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.

 

Aktuálně naše malotřídní škola funguje jako trojtřídní, ale fakticky se žáci dělí do čtyř pracovních skupin, což ještě více zkvalitňuje individuální přístup k jednotlivým žákům a zohledňuje specifické potřeby jednotlivců.

Díky tomu, že se naše malotřídní škola těší oblibě zřizovatele, je natolik finančně podporována, že je možné vybavit všechny čtyři učebny, včetně školní družiny, nejmodernějšími technologiemi. Již nyní jsou všechny třídy vybaveny interaktivními tabulemi. Abychom finančně ulevili rodičům prvňáčků, mají první rok docházky do školy obědy zdarma. Obědy žáků prvního ročníku již několik let ochotně financuje obec. Také družina a veškeré školní volnočasové aktivity jsou pro všechny kmenové žáky zdarma.

Škola je vybavena novým nábytkem, který je nastavitelný a zohledňuje tak individuální tělesnou výšku žáků.

Máme v plánu dovybavit naši rozsáhlou školní zahradu novými herními prvky. Zahradu též využíváme jako přírodní učebnu, díky zahradnímu altánu. Plánujeme na ni vysázet menší ovocný sad, který bude sloužit jako názorná učební pomůcka.

Naše škola je obklopena krásnou přírodou, proto nezapomínáme ani na environmentální výchovu ve vzdělávání našich žáků.

Do každoročního školního plánu neodmyslitelně patří akce, ke kterým se jistě brzy vrátíme. Žáci se aktivně zapojují do kulturního a společenského dění obce. Patří sem Vítání občánků, Vánoční zpívání v kostele, Rozsvícení vánočního stromu apod.

Za kulturou žáci vyjíždějí do blízkého Liberce a mnoho programů se realizuje i zde ve škole.

Exkurze a školní výlety pak jsou příjemnou tečkou za školním rokem.